Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny oznacza wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym i odbywa się przy użyciu środków technicznych, umożliwiających stałe monitorowanie skazanego. Rozwiązanie to ma szereg pozytywnych aspektów. Niektóre z nich to np. szansa na wydostanie się skazanego z więziennej izolacji oraz na realizowanie się w życiu zawodowym i osobistym. System dozoru elektronicznego służy również przeciwdziałaniu czynnikom kryminogennym, a także odciążeniu przepełnionych zakładów karnych. Udzielamy klientom wsparcia prawnego nie tylko w sprawach z zakresu prawa karnego, lecz również w sprawach rodzinnych oraz dotyczących nieruchomości, w tym w postępowaniach o zniesienie współwłasności. Aby osadzony mógł skorzystać z możliwości odbywania kary poza murami więzienia, musi uzyskać w sądzie penitencjarnym stosowne zezwolenie.

 

Zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

W przedmiocie zastosowania dozoru elektronicznego rozstrzyga sąd okręgowy, do którego wpłynął wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Wniosek taki mogą sporządzić wyłącznie uprawnione do tego podmioty, a dodatkowo muszą być spełnione ustawowe przesłanki, od których zaistnienia zależy udzielenie zgody na dozór elektroniczny. Pod pewnymi warunkami sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary w postaci dozoru elektronicznego zarówno skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, jak i skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w warunkach izolacji więziennej. Nasza kancelaria zajmuje się kompletowaniem, uzasadnianiem oraz składaniem do właściwego sądu penitencjarnego wniosków o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

 

urządzenie elektroniczne