DOZÓR ELEKTRONICZNY JAKO ALTERNATYWA DLA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI - KORZYŚCI I OGRANICZENIA

dozór elektronicznyW odróżnieniu od tradycyjnego więzienia, dozór elektroniczny daje skazanemu szansę na lepszą resocjalizację, ponieważ pozwala mu pozostać w swoim środowisku rodzinnym i zawodowym. Dzięki temu skazany ma możliwość utrzymania więzi z rodziną oraz kontynuowania pracy czy nauki, co z kolei może prowadzić do łatwiejszego powrotu do życia społecznego po odbyciu kary. Warto również zauważyć, że dozór elektroniczny jest często tańszym rozwiązaniem dla państwa niż utrzymanie osoby w zakładzie karnym.

 

WYMOGI I PROCEDURY STOSOWANIA DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Aby skorzystać z dozoru elektronicznego, skazany musi spełniać określone wymogi prawne oraz uzyskać zgodę sądu penitencjarnego. Sąd ocenia indywidualną sytuację każdego skazanego, biorąc pod uwagę m.in. jego dotychczasowe postępowanie, rodzaj popełnionego przestępstwa oraz ryzyko recydywy. Skazany musi również wyrazić zgodę na stosowanie dozoru elektronicznego. W trakcie trwania dozoru skazany zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad, takich jak np. zakaz opuszczania miejsca zamieszkania w określonych godzinach czy zgłaszanie się na wezwania organów ścigania.

 

OGRANICZENIA I WYZWANIA ZWIĄZANE Z DOZOREM ELEKTRONICZNYM

Pomimo licznych korzyści wynikających z dozoru elektronicznego, istnieje również wiele ograniczeń i wyzwań związanych z tym rozwiązaniem. Przede wszystkim, nie każdy skazany może skorzystać z takiej formy odbywania kary, gdyż sąd może uznać, że dana osoba nie spełnia wymogów lub stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. Ponadto, dozór elektroniczny może generować koszty dla skazanego, który musi pokryć m.in. opłaty za urządzenia monitorujące czy ewentualne uszkodzenia sprzętu. Warto również wspomnieć o kwestii prywatności – stałe monitorowanie przez urządzenia elektroniczne może być dla niektórych osób uciążliwe i stresujące. Wreszcie, istnieje ryzyko nadużyć ze strony skazanych, którzy mogą próbować oszukać system dozoru, np. przez manipulowanie sygnałem GPS czy korzystanie z pomocy osób trzecich.