NABYCIE SPADKU I CO DALEJ?

Śmierć członka rodziny powoduje szereg czynności formalnych, których należy dopełnić, jeżeli chcemy uzyskać i uwidocznić tytuł prawny do odziedziczonych ruchomości i nieruchomości. Nabycie spadku może nastąpić zarówno wskutek wszczętego postępowania sądowego albo poprzez złożenie oświadczenia o nabyciu spadku przed notariuszem. Postanowienie sądu stwierdzające prawa do spadku oraz protokół dziedziczenia sporządzony przez notariusza nie powoduje automatycznie, że spadkobiercy ujawniani są we wszystkich składnikach odziedziczonego majątku.

 

ZGŁOSZENIE NABYCIA SPADKU DO URZĘDU SKARBOWEGO

Pierwsza rzecz od której należy zacząć to zgłosić nabycie spadku po zmarłym do Urzędu Skarbowego. Właściwym miejscowo urzędem skarbowym będzie Urząd Skarbowy dla miejsca zamieszkania zmarłego. Czyli tam gdzie zmarły mieszkał i się rozliczał z podatków, tam należy złożyć wniosek. Takie zgłoszenie następuje poprzez uzupełnienie formularza SD-Z2. Nie przejmujcie się ilością zawartych w tym formularzu rubryk i tabelek. We wniosku wpisujecie swoje dane i dane osoby zmarłej, po której nabyliście spadek. Dodatkowo oznaczacie tytuł nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych – przez dziedziczenie.

Następnie w poszczególnych rubrykach opisujecie po kolei wszystkie składniki majątku, które odziedziczyliście, np. samochód, mieszkanie, dom.

Nie zapomnijcie na końcu podać swojego numeru telefonu, aby w razie konieczności poprawienia formularza pracownik Urzędu Skarbowego mógł się z wami skontaktować. Nie bójcie się tego! Pamiętajcie, macie 6 miesięcy na to, aby złożyć takie zgłoszenie. Termin liczymy od dnia uprawomocnienia się postanowienia lub od daty sporządzenia poświadczenia dziedziczenia.

 

nabycie spadku

Jak nie zgłosicie do Urzędu Skarbowego faktu dziedziczenia, to za jakiś czas Urząd Skarbowy odezwie się do Was z informacją, że od tego spadku musicie zapłacić podatek. A jak zgłosicie w terminie nabycie spadku, to takiego obowiązku uiszczania podatku nie będzie.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU DO KSIĄG WIECZYSTYCH

Jeżeli nieruchomość ma założoną księgę wieczystą, to należy fakt odziedziczenia tego składnika majątku należy ujawnić w księdze wieczystej. Taki wniosek, w zależności od tego, jaki rodzaj nieruchomości został odziedziczony, podlega różnorodnej opłacie sądowej.
W przypadku gdy sporządzony został przez notariusza protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia, w księdze wieczystej notariusz ujawnia wzmiankę o niezgodności stanu faktycznego z rzeczywistym stanem prawnym. Usunięcie takiej wzmianki w księdze wieczystej jest dodatkowo płatne.

UAKTUALNIENIE DANYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM

Niezależnie od tego czy nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą, czy też nie, we właściwym starostwie powiatowym należy uaktualnić dane. Uaktualnieniu podlegają dane obecnych właścicieli, współwłaścicieli, a także powierzchnia budynków. Aktualizacja danych jest niezbędna do uzyskania później wypisu i wyrysu nieruchomości, czyli dokumentów niezbędnych do dokonania sprzedaży nieruchomości, zniesienia współwłasności nieruchomości, darowizny nieruchomości.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Jeśli chcecie uniknąć jakichkolwiek zaległości podatkowych powinniście złożyć w urzędzie gminu lub urzędzie dzielnicy deklarację IN-1. Wówczas urząd uwidoczni dane nowych właścicieli i naliczy odpowiednio podatek od nieruchomości proporcjonalnie do przypadających udziałów.

MIESZKANIE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci współwłaściciela przechodzi na drodze dziedziczenia na jego spadkobierców. Jeżeli zatem w skład dziedziczonego majątku spadkowego wchodzi mieszkanie spółdzielcze własnościowe, to fakt dziedziczenia należy zgłosić do spółdzielni mieszkaniowej.

SAMOCHÓD

Nabycie praw majątkowych do przedmiotów ruchomych, takich jak samochód, podlega ujawnieniu w dowodzie rejestracyjnym. Aby umieścić w dokumentach dane nowego właściciela należy złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji. Po sprawdzeniu poprawności wniosku oraz prawdziwości danych w nim zawartych urząd wydaje nowy dowód rejestracyjny z nazwiskiem aktualnego właściciela.

Pamiętajcie, że jeżeli zamierzacie sprzedać odziedziczony samochód nie musicie ujawniać faktu jego odziedziczenia w wydziale komunikacji i dowodzie osobistym. Wystarczy udostępnienie kupującemu dokumentów potwierdzających prawo własności do pojazdu, czyli postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia.

Jak sami widzicie orzeczenie przez sąd nabycia praw do spadku czy też sporządzenie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia dopiero otwiera drogę do ujawnienia tytułu prawnego do określonego majątku. Pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość i uzupełniać te formularze i tabelki.

Nasza Kancelaria Adwokacka pomaga Klientom w załatwianiu wszystkich kwestii formalnych związanych z nabyciem praw do spadku. Taka pomoc okazuje się niezwykle konieczna osobom mieszkającym poza granicami Polski.