KTO JEST STRONĄ POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O ZASIEDZENIE?

młotek sędziowskiKażdy wniosek lub pozew, który jest składany do sądu musi mieć oznaczone strony postępowania. Służy to ustaleniu osób, których sprawa dotyczy lub które mogą być zainteresowane sprawą. Dzięki temu sąd ma rozeznanie, czy wszystkie osoby, które o niej muszą wiedzieć, wiedzą. A także czy do wszystkich została wysłana korespondencja sądowa.

W sprawie o zasiedzenie nieruchomości mamy wnioskodawcę – osobę, która złożyła wniosek o zasiedzenie nieruchomości, oraz uczestników postępowania – czyli wszystkich pozostałych poza wnioskodawcą.

 

KOGO WSKAZAĆ JAKO UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA?

W sprawie o zasiedzenie nieruchomości, w pierwszej kolejności jako uczestnika postępowania wskazujemy formalnego właściciela nieruchomości, jeśli mamy takie informacje. Dane o formalnym właścicielu nieruchomości będą wynikać z księgi wieczystej – można je sprawdzić również w przeglądarce internetowej. A także w starostwie powiatowym / wydziale geodezji, które prowadzą ewidencję nieruchomości – czyli najprościej ujmując w dokumencie pt.: wypis z rejestru gruntów. Dane zawarte w ewidencji będą bardziej aktualne.

Jeśli formalny właściciel nie interesuje się nieruchomością, to należy założyć, że dane aktualnych właścicieli mogą nie być zaktualizowane. Jeśli formalny właściciel nie żyje, należy jako uczestników postępowania wskazać jego następców prawnych, czyli spadkobierców.

Zazwyczaj o tym, kto jest formalnym właścicielem nieruchomości, a tym samym koniecznym uczestnikiem postępowania, wskazuje nam wpis w dziale II księgi wieczystej.

Z kolei w sprawach o zasiedzenie służebności drogi koniecznej uczestnikiem postępowania musi być oczywiście właściciel tego gruntu, przez który droga przebiega lub ma przebiegać. 

 

CO ZROBIĆ JEŚLI NIE MAMY DANYCH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA?

Możemy nie posiadać danych uczestników postępowania, nie mówiąc już o bardziej wrażliwych danych, jak adres zamieszkania czy nr PESEL.  Sąd prowadzący sprawę może nas zobowiązać do ich poszukiwania. W ostateczności sąd może również zarządzić ogłoszenie w gazecie lub w budynku urzędowym o poszukiwaniu osób zainteresowanych naszą sprawą. 

 

KIEDY SKARB PAŃSTWA JEST UCZESTNIKIEM POSTĘPOWANIA?

Pierwsza sytuacja, w której Skarb Państwa wstąpi nam do sprawy o zasiedzenie, jest sprawa o zasiedzenie służebności drogi koniecznej. Zaś druga sytuacja wystąpi wówczas gdy nie mamy informacji o tym, aby to osoby fizyczne były formalnie właścicielami takiej nieruchomości. Bardzo często, w takich sytuacjach w charakterze uczestnika postępowania wstępuje Skarb Państwa. 

 

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE POMINIĘCIA KOGOŚ Z KRĘGU UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA?

Jeśli okaże się, że w toku sprawy o zasiedzenie, w których pominięto w sposób sprzeczny z prawem osoby zainteresowane to takie rozstrzygnięcie sądu może zostać uchylone i sprawa zostanie przekazana do ponownego rozpoznania.

Powiązane wpisy:

SPADEK A ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI - PRAWNE I PODATKOWE KONSEKWENCJE

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI CZĘŚĆ 1

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI CZĘŚĆ 2